R E K L A M A

LXX Sesja Rady Miejskiej Jasła 27 sierpnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./. LXX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania Niepodległości

W ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania Niepodległości” Fundacja Kompas wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie prowadzą zbiórkę krwi w okresie od 10 sierpnia do 12 października br. na terenie oddziałów terenowych RCKiK Rzeszów. 

Informacja w sprawie wałów przeciwpowodziowych

W związku z licznymi zapytaniami i uwagami dotyczącymi utrzymywania oraz koszenia wałów przeciwpowodziowych znajdujących się na terenie miasta Jasła, Urząd Miasta w Jaśle informuje, iż zarządcą wałów jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Jaśle.

Remonty i modernizacje dróg w Jaśle

790 tys. zł przeznaczyło Miasto Jasło na rozpoczynające się właśnie przebudowy i remonty kilkunastu ulic. Prace mają zostać zakończone do końca października br. Przetarg na wykonanie  prac wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle.